O nas

  • Firma?M3? rozpocz???a swoj? dzia??alno??? w roku 1997 pocz?tkowo wykonuj?c drobne prace remontowe, g????wnie u klient??w prywatnych .
  • Z czasem firma rozwin???a si? i poszerzy??a zakres wykonywanych us??ug ,sukcesywnie wdra??aj?c r????ne dziedziny wyko??cze?? wn?trz .
  • Odpowiedzi? na potrzeby klienta by??o otworzenie w??asnego zak??adu meblowego,gdzie dzi?? produkujemy meble ka??dego rodzaju. Pozwala  nam to sprawnie realizowa? wszystkie zlecenia.
  • W chwili obecnej nasza firma zatrudnia wielu wykwalifikowanych fachowc??w z du??ym do??wiadczeniem oraz znajomo??ci? bran??y. Stwarza to mo??liwo??ci na wykonywanie niemal  wszystkich prac z zakresu remont??w i wyko??cze??.
  • Realizujemy zlecenia zar??wno dla klient??w prywatnych jak i du??ych firm i przedsi?biorstw. Na swoim koncie mamy wiele wykonanych prac remontowo ?? wyko??czeniowych , modernizacyjnych oraz stolarskich w mieszkaniach prywatnych, obiektach handlowych , zak??adach pracy , szko??ach ,restauracjach , hotelach ,marketach.
  • Zawsze staramy si? o rzetelne i terminowe wykonywanie prac ,o czym ??wiadcz? listy referencyjne wystawione przez naszych klient??w. Zapraszamy do wsp????pracy.